Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 100/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел)