Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински…

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 100/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 100/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел) (427 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 100/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 100/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел) (20 kB)

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Изменение на тарифата за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд /приложение към § 8 от ПЗР на НРПУРОИ/ приета с Решение № 198/05.04.2005г., изм. с Решение № 566/03.04.2007г., изм. с Решение № 195/28.11.2012г. изм. с Решение № 279 от 30.09.2016г/ на Община Котел (последно изменена с Решение № 79/30.04.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Изменение на тарифата за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд /приложение към § 8 от ПЗР на НРПУРОИ/ приета с Решение № 198/05.04.2005г., изм….

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 80/30.04.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 80/30.04.2020 г. на Общински съвет – Котел) (358 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 80/30.04.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 80/30.04.2020 г. на Общински съвет – Котел) (13 kB)

Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 18/19.12.2019 г. на Общински съвет – Котел)

Последна актуализация: 13.01.2020г. 16:20ч. Прикачени файлове: Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 18/19.12.2019 г. на Общински съвет – Котел) (288 kB)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 17/19.12.2019 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 17/19.12.2019 г. на Общински съвет – Котел) (356 kB)