Отчет за дейността на Общински съвет-Котел и неговите комисии за периода от 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г.